Instytut Duchowości Carmelitanum – Regulamin

 

I. Postanowienia ogólne

1. Instytut Duchowości Carmelitanum z siedzibą w Domus Carmeli przy ul. Solec 61, został powołany przez Ojca Prowincjała Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych Jana Piotra Malickiego OCD.

2. Regulamin określa organizację zajęć Instytutu Duchowości Carmelitanum, prawa i obowiązki Słuchacza oraz prawa i obowiązki Instytutu Duchowości Carmelitanum.

3. Regulamin dotyczy zarówno Słuchaczy stacjonarnego Instytutu Duchowości Carmelitanum, jak i Słuchaczy Instytutu Duchowości Carmelitanum na odległość, e-Instytutu.

4. Osobą odpowiedzialną za Instytut Duchowości Carmelitanum jest Dyrektor Instytutu Duchowości Carmelitanum.

5. Dyrektor Instytutu Duchowości Carmelitanum jest powołany przez Ojca Prowincjała Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych.

6. Dyrektor Instytutu Duchowości Carmelitanum:

1) ustala szczegółową organizację zajęć Instytutu Duchowości Carmelitanum,

2) ogłasza listę wykładowców i plan zajęć, określa zasady zapisów na zajęcia,

3) ustala wysokość opłaty za uczestnictwo w Instytucie Duchowości Carmelitanum.

II. Zapisy na zajęcia

1. Zasady przyjęcia do grona Słuchaczy Instytutu Duchowości Carmelitanum są publikowane na stronie internetowej Instytutu Duchowości Carmelitanum oraz na ulotkach i plakatach rozprowadzanych przez Instytutu Duchowości Carmelitanum przed rozpoczęciem zapisów na dany rok akademicki.

2. Zapisy do Instytutu Duchowości Carmelitanum obowiązują wszystkich Słuchaczy. Nie ma możliwości uczestniczenia w wykładach przez osoby nie będące Słuchaczami Instytutu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na jednorazowe uczestnictwo w zajęciach osoby spoza grona Słuchaczy po zgłoszeniu się takiej osoby do Sekretariatu Instytutu. Koszt w zajęciach jednego z cyklu wykładów wynosi 20 zł.

3. Zapisu do Instytutu Duchowości Carmelitanum dokonuje się po rozmowie kwalifikacyjnej z Dyrektorem Instytutu lub z osobą przez niego wyznaczoną.

4. Zapisy trwają w dniach i godzinach wyznaczonych przez Dyrektora Instytutu. Informacje o zapisach podawane są na stronie internetowej Instytutu, plakatach i ulotkach informacyjnych.

5. Zajęcia odbywają się w cyklu trzyletnim. Wszystkie roczniki mają zajęcia wspólnie. Na każdy rok przewidzianych jest 30 spotkań.

6. Dokonanie zapisu do Instytutu Duchowości Carmelitanum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

III. Prawa i obowiązki Słuchacza

Słuchacz ma prawo do:

1. zdobywania wiedzy poprzez udział w zajęciach, uczestnictwo w godzinach skupienia oraz innych formach działalności Instytutu,

2. zgłaszania Dyrektorowi Instytutu Duchowości Carmelitanum postulatów dotyczących programu studium, planu zajęć oraz innych spraw istotnych dla przebiegu zajęć w Instytucie,

3. posiadania internetowego konta Słuchacza w celu dostępu do nagrań i materiałów z zajęć,

4. pobierania treści udostępnianych przez Sekretariat Instytutu wyłącznie na własny użytek.

Słuchacz ma obowiązek:

1. uczestniczenia w zajęciach zgodnie z planem zajęć,

2. dokonywania opłat zgodnie z harmonogramem podanym na początku roku akademickiego,

3. powiadomienia Sekretariatu Instytutu o swojej rezygnacji z zajęć oraz wniesienia opłaty za udział w zajęciach do dnia rezygnacji.

Słuchacz Instytutu Duchowości Carmelitanum nie może:

1. udostępniać swojego loginu i hasła do internetowego konta Słuchacza,

2. rozpowszechniać udostępnionych nagrań i plików lub ich opracowań w całości lub we fragmentach,

3. utrwalać lub powielać udostępnionych plików,

4. wykorzystywać udostępnionych plików w celach komercyjnych.

IV. Obowiązki i prawa Instytutu Duchowości Carmelitanum

Instytut Duchowości Carmelitanum ma obowiązek:

1. zapewnienia Słuchaczom możliwości uczestniczenia w zaplanowanych zajęciach w układzie dwóch semestrów w łącznej liczbie 30 spotkań,

2. udostępnienia Słuchaczom w ciągu 10 dni od zakończenia zajęć nagrań, tekstów wykładów, prezentacji oraz innych materiałów – pod warunkiem przekazania ich do Sekretariatu Instytutu przez wykładowców. Możliwe jest udostępnienie materiałów po upływie więcej niż 10 dni.

Instytut Duchowości Carmelitanum ma prawo do:

1. zmiany kolejności wykładów, zmiany wykładowców oraz odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Instytutu,

2. informowania Słuchaczy Instytutu Duchowości Carmelitanum poprzez pocztę elektroniczną, o nadchodzących zajęciach wraz z listą wykładowców, tematami oraz godzinami zajęć

3. informowania słuchaczy Instytutu Duchowości Carmelitanum poprzez pocztę elektroniczną, o zbliżających się wykładach dodatkowych oraz spotkaniach w ramach Salonu Świętych,

4. nieumieszczania nagrania z zajęć ze względu na prośbę wykładowcy lub z przyczyn technicznych.

V. Opłaty za zajęcia

Koszt uczestnictwa w zajęciach Instytutu Duchowości Carmelitanum wynosi:

300 zł za semestr dla słuchaczy zdających egzaminy

250 zł za semestr dla wolnych słuchaczy

1. Opłaty za udział w zajęciach Instytutu Duchowości Carmelitanum mogą być wnoszone na konto bankowe lub gotówką w Sekretariacie Instytutu.

2. Słuchacz jest zobowiązany do wpłaty czesnego za pierwszy semestr do końca października, a opłaty za drugi semestr do końca lutego.

3. Słuchacz może również dokonać jednorazowej opłaty za cały rok akademicki. W szczególnych przypadkach Dyrektor Instytutu Duchowości Carmelitanum może wyrazić zgodę na rozłożenie płatności na raty.

VI. Rezygnacja z zajęć

1. W przypadku, gdy Słuchacz poinformuje Sekretariat Instytutu o rezygnacji z udziału w zajęciach do dnia 30 października roku akademickiego, wpłacona kwota opłaty zostanie zwrócona w ciągu 14 dni.

2. Zgłoszenie rezygnacji z udziału w zajęciach po 30 października nie obliguje Instytutu Duchowości Carmelitanum do zwrotu wpłaconej kwoty opłaty.

3. Rezygnacja z zajęć w ciągu roku akademickiego wymaga poinformowania Sekretariatu Instytutu Duchowości Carmelitanum oraz uregulowania należności za udział w zajęciach do dnia rezygnacji. W tym przypadku opłata za jednorazowy udział w zajęciach Słuchacza regularnego wynosi 20 zł, opłata za jednorazowy udział w zajęciach Słuchacza wolnego wynosi 15 zł. Łączna kwota należności za odbyte zajęcia zostanie pomniejszona o uprzednio dokonane przez Słuchacza opłaty.

VII. Dokumenty potwierdzające ukończenie studium duchowości w Instytucie Duchowości Carmelitanum

1. Certyfikat ukończenia trzyletniego stacjonarnego studium duchowości otrzymują Słuchacze, którzy uczestniczyli w co najmniej 60% zajęć, co zostało udokumentowane podpisami na liście obecności i zgłosili chęć otrzymania go w terminie podanym przez Sekretariat Instytutu.

2. Certyfikat ukończenia zajęć w e-Instytucie otrzymują wszyscy Słuchacze studium duchowości Instytutu Duchowości Carmelitanum na odległość.

3. Dyplom ukończenia studium duchowości otrzymują Słuchacze, którzy w ciągu 6 miesięcy od ukończenia trzyletniego studium duchowości w Instytucie Duchowości Carmelitanum napiszą pod kierunkiem wybranego promotora pracę dyplomową i zdadzą egzamin przed komisją.

4. Certyfikaty oraz Dyplom ukończenia studium duchowości Instytutu Duchowości Carmelitanum służą wyłącznie osobistej formacji duchowej.

VIII. Rada Słuchaczy

1. Dyrektor Instytutu Carmelitanum powołuje corocznie trzyosobową Radę Słuchaczy, w tym Przewodniczącego, jako organ wspomagający Dyrektora w sprawach administracyjnych i organizacyjnych.

2. W skład Rady wchodzą dodatkowo z urzędu Sekretarz i Informatyk Instytutu, będący jego słuchaczami.

3. Zebrania Rady odbywają się raz w miesiącu.

4. Istotne wnioski z posiedzeń Rady są przedstawiane do wiadomości słuchaczom Instytutu.