Regulamin sklepu internetowego

Spis treści:
1. Definicje pojęć
2. Postanowienia ogólne
3. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu internetowego
4. Składanie i realizacja zamówień w Sklepie internetowym
5. Ceny Produktów/Usług i formy płatności
6. Koszty i terminy dostawy dot. Produktu fizycznego
7.Prawo odstąpienia od umowy (Konsument)
8. Reklamacja w przypadku Konsumenta
9. Pozostałe zasady korzystania ze Sklepu internetowego
10. Dane osobowe i pliki cookies
11. Zmiany Regulaminu
12. Postanowienia końcowe

1. DEFINICJE POJĘĆ

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sklep internetowy – sklep internetowy pod nazwą „e-Instytut Duchowości Carmelitanum” i adresem internetowym: https://warszawa.carmelitanum.pl/, za pośrednictwem którego, Użytkownik może dokonywać zakupu produktów cyfrowych i fizycznych, a także usług w postaci dostępu do odbywających się na żywo szkoleń online w ramach Studium e-Instytutu Duchowości Carmelitanum, po wcześniejszym wypełnieniu formularza rejestracji.
 2. e-Instytut Duchowości Carmelitanum (w skrócie e-IDC) – internetowa wersja Instytutu Duchowości Carmelitanum.
 3. Użytkownik – osoba korzystająca ze sklepu internetowego, po uprzedniej rejestracji przez formularz udostępniony na stronie internetowej sklepu, w tym w szczególności uzyskująca dostęp do wszystkich materiałów zamieszczonych w e-IDC odpłatnie lub nieodpłatnie tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Wyróżnia się następujące typy Użytkowników:
  a) Słuchacz stały – zweryfikowany użytkownik, który wykupuje semestralny lub roczny dostęp do materiałów w e-IDC i zdaje egzaminy przewidziane w programie Studium;
  b) Słuchacz wolny – zweryfikowany użytkownik, który wykupuje semestralny lub roczny dostęp do materiałów w e-IDC;
  c) Uczestnik – zarejestrowana niezweryfikowana osoba posiadająca dostęp (wyłącznie) do wybranych pojedynczych wykładów.
 4. Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze sklepu internetowego w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 22 z indeksem 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; dalej: Kodeks cywilny).
 5. Usługa, Dostęp do usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego obejmująca dostęp do platformy z produktami cyfrowymi i fizycznymi, a także szkoleń online prowadzonych na żywo w ramach Studium oraz odpłatną lub nieodpłatną prezentację Produktów, świadczoną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. O uzyskaniu Dostępu do Usługi Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany wraz z informacją o dokonanej transakcji poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail podany w procesie rejestracji. Płatności za Dostęp do usługi płatnej można dokonać dostępnymi w Sklepie internetowym metodami. Dostęp do płatnej usługi, w zależności od produktu, może być ograniczony czasowo.
 6. Produkt – przedmiot świadczonej Usługi w sklepie internetowym objęty ceną wskazaną przy jego prezentacji w sklepie internetowym. Dostępność danego Produktu może być limitowana. W sklepie internetowym dostępne są produkty cyfrowe w postaci nagrania z webinarium (e-wykładów) do których Użytkownik uzyskuje dostęp na elektronicznej platformie kursowej lub produkty fizyczne w postaci materiałów papierowych związanych z tematyką poszczególnych e-wykładów, które będą przesyłane za pomocą operatora pocztowego na wskazany przez Użytkownika adres poczty zwykłej.
 7. E-wykład – materiał przeznaczony dla Użytkownika zawierający nagrania z pojedynczych wykładów lub ich tematyczny zbiór.
 8. Studium – kurs online z zakresu teologii w e-IDC tj. usługa w postaci szkoleń online prowadzonych na żywo.
 9. Rok akademicki – okres, w którym odbywają się zajęcia, trwający od października do lipca.
 10. Semestr – połowa roku akademickiego (np. 2020/2021 – semestr zimowy, 2021 semestr letni itd.).
 11. Formularz Rejestracyjny – ankieta, którą wypełnia Użytkownik podczas procesu rejestracji na sklepie internetowym.
 12. Hasło – ciąg znaków, definiowany przez Użytkownika lub generowany przez sklep internetowy w procesie odzyskiwania hasła.
 13. Nazwa użytkownika (Login) – unikalny identyfikator Użytkownika definiowany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.
 14. Logowanie – potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła.
 15. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów fizycznych zawarta pomiędzy Właścicielem sklepu internetowego a Użytkownikiem za pośrednictwem serwisu internetowego sklepu.
 16. Umowa o dostarczanie treści cyfrowych – umowa związana z dostarczaniem Produktów cyfrowych zawarta pomiędzy Właścicielem sklepu internetowego a Użytkownikiem za pośrednictwem serwisu internetowego sklepu.
 17. Umowa o świadczenie usług – umowa o świadczenie usług w postaci szkoleń online prowadzonych na żywo w ramach Studium zawarta pomiędzy Właścicielem sklepu internetowego a Użytkownikiem za pośrednictwem serwisu internetowego sklepu.
 18. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 19. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).
 20. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 21. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatnośc i Polityką Plików Cookies”.
 22. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.
 23. Właściciel sklepu internetowego – Warszawska Prowincja Karmelitów Bosych,
  ul. Racławicka 31, 02-601 Warszawa, NIP: 521-28-85-632, REGON: 040020230; adres e-mail: warszawa@carmelitanum.pl.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Usługa dostępu do płatnych oraz bezpłatnych treści (w postaci materiałów wideo i materiałów papierowych dostępnych w Sklepie internetowym), a także szkoleń online na żywo w ramach Studium dla Użytkowników świadczona jest przez Właściciela sklepu internetowego.
 2. Świadczenie Usługi w Sklepie internetowym odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej “Regulamin”).
 3. Świadczenie Usługi za pośrednictwem sklepu odbywa się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, co nie wyklucza możliwości czasowego wyłączenia świadczenia Usługi z przyczyn technicznych.
 4. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Sklepie internetowym. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Właściciel sklepu internetowego udostępnia Użytkownikowi Regulamin nieodpłatnie przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.

3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Użytkownika następujących wymagań technicznych:
  a) posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Windows, Android, Mac OS.
  b) zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies,
  c) włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej,
  d) posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 2. Obowiązkiem Użytkownika przed skorzystaniem z Usługi jest sprawdzenie czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usług przez Użytkownika, należy zwrócić się do Właściciela sklepu internetowego.
 3. Materiały wideo dostępne w ramach Produktów mogą być zabezpieczane technologią Micorsoft PlayReady. Do ich odtworzenia (streamingu online) niezbędna jest instalacja programu (pluginu) Microsoft Silverlight na urządzeniu Użytkownika oraz spełnienie pozostałych wymagań opisanych poniżej.
 4. Materiały wideo dostępne w ramach Produktów posiadają polską wersję językową.
 5. Jakość odtwarzanych materiałów wideo może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są materiały wideo.
 6. Właściciel sklepu internetowego dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług w Sklepie internetowym zgodnie z Regulaminem i spełniające wszystkie wymagania określone na stronie Sklepu internetowego pod adresem https://eidc.pl/ było poprawne. Jednakże Właściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że nie wystąpią problemy z dostępem do Usług (np. wskutek zablokowania Dostępu do Usługi pomimo używania jej zgodnie z Regulaminem). Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem, należy zgłaszać na adres e-mail: warszawa@carmelitanum.pl. Będą one rozpatrywane indywidualnie.
 7. Właściciel sklepu internetowego informuje, że problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi Dostęp do Usług w Sklepie internetowym.
 8. Jakiekolwiek próby włamania do Sklepu internetowego, oferującego Usługi oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, skutkują nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do Usługi oraz podjęciem stosownych kroków prawnych. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Sklepie internetowym są zabronione.
 9. Ze względu na niezależne od Właściciela sklepu internetowego właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, Właściciel nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Sklepu internetowego.
 10. Prawami autorskimi do treści i materiałów zawartych w Sklepie internetowym w zakresie funkcjonowania niniejszego Sklepu internetowego, dysponuje Właściciel sklepu internetowego bądź inny podmiot, od którego Właściciel uzyskał przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu lub odpowiednią licencję.

4. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Rejestracja w Sklepie jest warunkiem koniecznym do dokonania w nim zamówienia.
 2. Użytkownik dokonuje rejestracji w Sklepie, w wyniku której zostanie utworzone dla niego indywidualne konto, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Użytkownika) oraz ustalonego przez niego hasła (zwane dalej „Kontem Użytkownika”). Żeby dokonać rejestracji należy podać dane:
  a) nazwa użytkownika,
  b) e-mail,
  c) hasło,
  d) powtórzyć hasło.
 3. Założenie Konta możliwe jest poprzez wypełnienie przez Użytkownika wszystkich pól formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, oznaczonych jako wymagane.
 4. Warunkiem koniecznym dla założenia Konta jest akceptacja przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu sklepu internetowego oraz Polityki Prywatności, Polityki plików cookies.”, umieszczonych pod formularzem rejestracyjnym.
 5. W celu zamówienia Produktu (cyfrowego/fizycznego) oraz szkolenia online na żywo w ramach Studium za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową https://eidc.pl/, a następnie dokonać wyboru Produktu/dostępu do szkoleń online na żywo w ramach Studium, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
 6. Wybór przez Użytkownika zamawianych Produktów/dostępu do szkoleń online na żywo w ramach Studium dokonywany jest poprzez dodanie ich do koszyka.
 7. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika następujących danych:
  a) imienia i nazwiska,
  b) adresu poczty zwykłej,
  c) numeru telefonu,
  d) adresu e-mail,
  e) nazwy konta użytkownika,
  f) akceptacja Regulaminu, Polityki Prywatności i Polityki plików cookies, w przypadku zakupu Produktów cyfrowych i usług w postaci dostępu do szkoleń online na żywo w ramach Studium, Użytkownik wyraża dobrowolną i wyraźną zgodę na utratę prawa do odstąpienia od umowy (art. 38 pkt 1 i 13 ustawy o Prawach konsumenta), jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy poprzez zaznaczenie odpowiedniej treści checkboxa,
  g) a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 8. W procesie składania Zamówienia Użytkownik zobowiązany jest także dokonać wyboru formy płatności za zamówione Produkty lub Usługi.
 9. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Użytkownik ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów lub Usług, jak również formy płatności.
 10. Użytkownik, dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi sklepu internetowego zapłaty.
 11. Po podaniu przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie także podsumowanie Zamówienia – „Twoje Zamówienie”.
 12. Podsumowanie Zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:
  a) przedmiot Umowy – nazwę Produktu/Produktów (cyfrowych/fizycznych) lub szkolenia online na żywo w ramach Studium (usługa),
  b) jednostkową i łączną cenę w ramach złożonego Zamówienia,
  c) wybraną metodę płatności.
 13. Wysłanie przez Użytkownika Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Właścicielem sklepu internetowego Umowy Sprzedaży/Umowy o dostarczanie treści cyfrowych/Umowy o świadczenie usługi, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 14. Po złożeniu Zamówienia do Użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 15. Umowę Sprzedaży/Umowę o dostarczanie treści cyfrowych/Umowę o świadczenie usługi traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości, o której mowa w ust. 13 powyżej. Umowa Sprzedaży/ Umowa o dostarczanie treści cyfrowych/Umowa o świadczenie usługi zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 16. Użytkownik zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.
 17. Właściciel sklepu internetowego ma prawo usunąć konto Użytkownika lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku, gdy Użytkownik podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Właściciela sklepu internetowego, udostępniania Produkty/Usługi osobom trzecim.

5. CENY PRODUKTÓW/USŁUG I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów/Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami netto i nie zawierają podatku VAT, korzystając w tym zakresie ze zwolnienia od tego podatku.
 2. Właściciel sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów/Usług prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Produktów lub Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
 3. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty/Usługi:
  a) przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela sklepu internetowego; na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Udostępnienie (przesłanie) zamówionego Produktu lub realizacja Usługi, nastąpi po otrzymaniu przelewu;
  b) przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela sklepu internetowego za pośrednictwem systemu e-płatności PayU – na przelewie w polu „Tytuł” zostanie automatycznie wygenerowany numer Płatności. Udostępnienie (przesłanie) zamówionego Produktu lub realizacja Usługi, nastąpi po otrzymaniu przelewu. Regulamin e-płatności realizowany przez pośrednika płatności internetowych, dostępny jest pod adresem: https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/
  Do każdego Zamówienia wystawiane jest potwierdzenie w wersji elektronicznej. Na wyraźną prośbę wyrażoną e-mailem na adres podany w Regulaminie jest wystawiana faktura.

6. KOSZTY I TERMIN DOSTAWY DOT. PRODUKTU FIZYCZNEGO

 1. Dostawa Produktu fizycznego ograniczona jest do obszaru Polski i realizowana jest za pośrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska.
 2. Koszty i termin dostawy podane są do wiadomości Użytkownika przed wysłaniem przez niego Zamówienia.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (Konsument):

a) Produkt cyfrowy

 1. Użytkownikowi na podstawie art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych (nagrania z e-Wykładów), które nie są zapisane na nośnikach materialnych, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i dobrowolną zgodą Użytkownika wyrażoną przez zaznaczenie checkboxa przy składaniu zamówienia tego typu Produktu. W formułce zgody Właściciel sklepu internetowego informuje Użytkownika o utracie prawa odstąpienia od umowy. Przesyła mu także e-mail informujący o tym wyłączeniu w ramach potwierdzenia zawarcia umowy na odległość. 
 2. W przypadku braku wyrażenia przez Użytkownika zgody przez zaznaczenie checkboxa, Użytkownik może odstąpić od umowy na takich samych zasadach, jak ma to miejsce przy Produktach fizycznych.

b) Usługa tj. szkolenie online na żywo w ramach Studium

 1. Użytkownikowi na podstawie art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli Właściciel sklepu internetowego wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został o tym poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia i w tym zakresie Użytkownik dobrowolnie zaznaczył checkboxa przy składaniu zamówienia związanego z tą usługą. W formułce zgody Właściciel sklepu internetowego informuje Użytkownika o utracie prawa odstąpienia od umowy. Przesyła mu także e-mail informujący o tym wyłączeniu w ramach potwierdzenia zawarcia umowy na odległość.
 2. W przypadku braku wyrażenia przez Użytkownika zgody przez zaznaczenie checkboxa, Użytkownik może odstąpić od umowy na takich samych zasadach, jak ma to miejsce przy Produktach fizycznych.

c) Produkt fizyczny

 1. Użytkownik może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy sprzedaży z Produktu o charakterze fizycznym (materiały papierowe) zakupionego w Sklepie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres korespondencyjny Właściciela sklepu internetowego lub na adres e-mail podany w Regulaminie.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 3. W razie odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży dotyczącej Produktu fizycznego Użytkownik zobowiązany jest zwrócić Produkt najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił.
 4. Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych dotyczących Dostępu do Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również reklamacje dotyczące realizacji Usługi należy zgłaszać na adres warszawa@carmelitanum.pl lub na ww. zwykły adres pocztowy Właściciela sklepu internetowego.
 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest, aby Użytkownik przesyłał jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres mailowy warszawa@carmelitanum.pl o przykładowej treści zgodnej ze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu formularzem odstąpienia od umowy.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu Właściciel sklepu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.
 7. Skutki odstąpienia od umowy:
  • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Właściciel sklepu internetowego został poinformowany o odstąpieniu od umowy.
 8. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na podany przez niego kontakt podczas składania reklamacji.
 9. Właściciel sklepu internetowego gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Użytkownika, w tym kosztów dostarczenia sprzedanych Produktów. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Właściciela sklepu internetowego nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami. Właściciel sklepu internetowego może wstrzymać się ze zwrotem należności otrzymanych przez Użytkownika do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

8. REKLAMACJA W PRZYPADKU KONSUMENTA

 1. Obowiązkiem Właściciela sklepu internetowego jest dostarczenie Użytkownikowi Produktu/Usługi wolnych od wad.
 2. Właściciel sklepu internetowego ponosi odpowiedzialność względem Użytkownika, jeżeli sprzedany Produkt/Usługa ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące Produktu/Usług lub samego procesu zakupowego.
 4. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Właściciela sklepu internetowego, tj. warszawa@carmelitanum.pl.
 5. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Formularz reklamacyjny stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Właściciel sklepu internetowego wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 6. Właściciel sklepu internetowego ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 7. Szczegółowe informacje dot. praw Konsumenta znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Praw Konkurencji i Konsumenta: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

9. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik, korzystając ze sklepu internetowego zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników,
  c) niewykorzystywania Sklepu internetowego do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu internetowego niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),
  d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
  e) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.

10. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności i Polityce Plików cookies.

11. ZMIANY REGULAMINU

 1. Z zastrzeżeniem zdania następnego Właściciel sklepu internetowego zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Sklepu internetowego, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Do zakupionych Produktów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie złożenia żądania zakupu Dostępu do Usługi. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie Sklepu internetowego oraz podczas logowania Użytkownika do Sklepu internetowego.
 2. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu internetowego, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 3. Po ukazaniu się na stronie głównej Sklepu internetowego lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Sklepie internetowym informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Sklepie internetowym po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkownika z Usług w Sklepie internetowym, jest prawo polskie.
 2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość, w szczególności:
  1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży lub umowy o dostarczanie treści cyfrowych lub umowy o świadczenie usług,
  2) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  Szczegółowe informacje związane z pozasądowymi sposobami rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument znajdzie na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl./
  Konsument ma także prawo skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL. Platforma ma pomóc w rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w zakresie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług lub umowy o dostarczanie treści cyfrowych.
 3. W stosunku do konsumentów spory sądowe wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
 4. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie.
 5. Data opublikowania aktualnego Regulaminu: 30.09.2020 r.

Załączniki:
1/ Formularz odstąpienia od umowy.
2/ Formularz reklamacyjny.

Załącznik nr 1
Formularz odstąpienia od umowy

……………., dn. …………………..
(miejscowość, data)

Warszawska Prowincja Karmelitów Bosych
ul. Racławicka 31
02-601 Warszawa
e-mail: warszawa@carmelitanum.pl

Imię i nazwisko Konsumenta: ……………………………………………..
Adres Konsumenta: ………………………………………………………..
E-mail: ………………………………………

Formularz odstąpienia od umowy

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Niniejszym informuję, że odstępuję od umowy sprzedaży Produktu fizycznego ………………../umowy o dostarczanie treści cyfrowych dot. Produktu cyfrowego …………………/umowy o świadczenie usług dot. Usługi w postaci ……………………..* zawartej w dniu …………………………………… .

..……………………………..
(podpis Konsumenta,
tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

*należy wybrać umowę zawartą z Konsumentem (pozostałe skreślić, jeżeli nie dotyczą) i wskazać dokładnie nazwę Produktu/Usługi, chyba że Konsument wyraźnie zrzekł się prawa do odstąpienia od umowy w przypadku Produktu Cyfrowego/Usługi, wtedy prawo odstąpienia nie przysługuje

Załącznik nr 2
Formularz reklamacyjny

……………., dn. …………………..
(miejscowość, data)

Warszawska Prowincja Karmelitów Bosych
ul. Racławicka 31
02-601 Warszawa
e-mail: warszawa@carmelitanum.pl

Imię i nazwisko Konsumenta: ……………………………………………..
Adres Konsumenta: ………………………………………………………..
E-mail: ………………………………………

Formularz reklamacji Produktu/Usługi

Niniejszym zawiadamiam, że zakupiony przeze mnie w dniu ……………………………… Produkt/Usługa w postaci ……………………………………….. jest wadliwy. Wada polega na
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. .
Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny żądam:
wymiany Produktu na nowy na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *),
usunięcia wady na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *),
obniżenia ceny Produktu/Usługi o kwotę .................................................... (słownie: ....................................................................................................................................................
..........................................................) zł, proszę o zwrot podanej kwoty na konto ......................................................................................................................................................................................................................... / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny Produktu/Usługi na konto ........................................................................................................................................................................................................................... na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego*).

…………………………………..
(Podpis Konsumenta)

*niepotrzebne skreślić

Aby wysłać prośbę o eksport lub też wykasowanie danych osobowych gromadzonych na tej stronie kliknij TUTAJ.